[2010.02] .:re.FLEXION:. POTSDAM

„re.FLEXION“ – Animatronik
Potsdam, Reithalle

Februar 2010

Tänzer: Christian “Mio” Loclair  &  Christian “Robozee” Zacharas
Konzept: Christian “Mio” Loclair, Christian “Robozee” Zacharas  &  Enkidu rankX
Video: Enkidu rankX