[2005.12] .:Mr. & Mrs.T:. SCHERER 8 ° BERLIN

Mr. & Mrs.T and special guests, am Piano: Frank, an der Guitarre: Mathia, Saxophonist, VJane: Sulamith;

Dezember 2005, Scherer 8 / Mastul, Berlin-Wedding